Aicinām jauniešus piedalīties logotipa izstrādē

Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības turpina darbu pie jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības plānošanas un attīstības dokumentu izstrādes. Gada sākumā tika organizēta iedzīvotāju aptauja par jaunā Krāslavas novada attīstību; kopumā tika iesūtītas 192 anketas. Salīdzinoši maz viedokļu tika saņemts no jauniešiem, tāpēc tieši jauniešus aicinām piedalīties papildu sabiedrības līdzdalības aktivitātē, kas saistīta ar jaunā Krāslavas novada tēla vizualizēšanu.

Saskaņā ar šī gada 27.maijā apstiprināto projektu konkursa nolikumu aicinām jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumenta logotipa izstrādes konkursā un izveidot logo, kas simbolizētu jauno Krāslavas novadu un kalpotu kā atpazīstamības veicinātājs novadā un ārpus tā.

Logo jāasociējas ar apvienojamiem Krāslavas un Dagdas novadiem, un trīs Aglonas pagastiem, jāuzsver (pēc jauniešu domām) atpazīstamākās jaunā Krāslavas novada vērtības (dabas resursi (ezeri, Daugava, meži), pierobeža, kultūrvēsturiskais mantojums, garīgās vērtības utt.),un tam jābūt vienkāršam, pozitīvam, mūsdienīgam, uzmanību piesaistošam un grafiski viegli uztveramam.

Kāds būs jaunveidojamais Krāslavas novads?

Jaunveidojamajā Krāslavas novadā būs divas pilsētas, Krāslava un Dagda, un 24 pagasti (ģeogrāfiski – bijušā rajona robežās). Novadu šķērso Latvijas likteņupe Daugava, tas ir viens no ezeriem bagātākajiem novadiem Latvijā, ar vairākām aizsargājamām un unikālām dabas teritorijām, bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Novads atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju. Kultūrvide te ir izteikti daudznacionāla.

Iedvesmai un idejām logotipa izstrādē – iedzīvotāju aptaujā respondenti kā nozīmīgākās priekšrocības jaunizveidojamā Krāslavas novada attīstībai vērtē dabas vērtības (ezeri, Daugava, meži, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie pieminekļi) – 75% aptaujāto; tūrisma un atpūtas iespējas – 63,5% aptaujāto; kultūrvēsturisko mantojumu (muižas, baznīcas) – 49% aptaujāto; bioloģiskās produkcijas ražošanu, mājražošanu – 46,9% respondentu; kultūra un tradīcijas, mājražošana – 44,3%, topošo novadu kā drošu vidi ģimenēm atzīmēja 33,3% aptaujāto. Kā nozīmīgākās Krāslavas novada dabas un kultūrvēsturiskās vērtības ir novērtēts dabas parks „Daugavas loki” un īpaši aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” (67,5%), grāfu Plāteru pils komplekss (69,6%), ezeri (59,7%). Pievienotajā attēlā var redzēt piedāvājumus novada vizītkartei, kas izskanēja tematiskajās darba grupās.

Kurš var piedalīties?

Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties kā autors ikviens Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu jaunietis vai jauniešu grupa, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, iesniedzot autora vai autoru grupas radītu jaundarbu.

Kādi termiņi?

Logo jāiesniedz līdz 25. jūnijam (ieskaitot).

Kā noformēt?

Logo jāsagatavo kā zīmējums uz papīra vai datorsalikums uz min.A5 formāta lapas, izvērtējot detaļu samērīgumu, samazinot darbu, tam jāpievieno īss, paskaidrojošs un ideju pamatojošs apraksts, informācija par autoru un darba digitālā versija. Logo iesniedzami slēgtā aploksnē, personīgi vai pa pastu Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601, ar norādi „Krāslavas novada logo”.

Kas balvā?

Konkursa balvu fonds 100,00 EUR.

Kur iegūt vairāk informācijas?

Ar ideju konkursa „Jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu logotipa izstrāde”nolikumu var iepazīties tīmekļvietnēs: www.kraslava.lv, www.dagda.lv, www.aglona.lv.

Sīkāka informācija pie Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Ināras Dzalbes +37129185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv.

Attīstības dokumentu izstrādes darba grupa

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook