Atklāts konkurss uz Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt pirmsskolas izglītības iestādes darbu kopumā atbilstoši LR likumdošanai un iestādes nolikumam;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un     uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu;
 • nodrošināt labvēlīgu vidi bērnu intelektuālai, emocionālai, fiziskajai, garīgajai un bērna personības vispusīgai attīstībai;
 • nodrošināt iestādes audzēkņu dzīvībai un veselībai drošu vidi;
 • nodrošināt iestādes audzēkņu ēdināšanu un medicīnisko aprūpi;
 • organizēt bērnu reģistrēšanu rindā, uzņemšanu iestādē un atskaitīšanu no iestādes;
 • nodrošināt grupu apgādi ar mācību līdzekļiem un rotaļļietām, kas veicina iestādes  audzēkņu aktīvu, pedagoģiski un psiholoģiski vispusīgu attīstību; nodrošināt pedagoģiskā procesa organizāciju un pedagoģiskā darba kvalitāti;
 • sasaukt iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un vadīt tās darbu;
 • izstrādāt iestādes darbību reglamentējošus dokumentus un iepazīstināt  ar tiem darbiniekus;
 • atbildēt par iestādes finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu izmantošanu, izstrādāt iestādes budžeta projektu, kontrolēt un nodrošināt lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu;
 • nodrošināt iestādes lietvedības, personāla lietvedības un arhīva kātošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • slēgt saimnieciskos, iepirkuma, darba līgumus u.c. līgumus iestādes darbības nodrošināšanai.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka darbā vai cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas administrēšanu);
 • pieredze finanšu plānošanā, finansējuma izlietošanas kontrolē;
 • pieredze personāla vadībā;
 • zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, personāla vadība, budžeta plānošana, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvu aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura un metodikas pārzināšana;
 • zināšanas un izpratne izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, zināšanas par izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • spēja motivēt darbiniekus, prasme vadīt komandu, strādāt komandā, labas organizatora spējas un sadarbības prasmes, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra.
 • vēlamas zināšanas publiskā iepirkuma organizēšanā.

Piedāvājam: 

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • pilnu darba slodzi;
 • stabilu atalgojumu EUR 1228,00  (Bruto) mēnesī.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus dokumentus: CV,izglītību  un  kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas,motivētu pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība amatam un redzējums par izglītības iestādes darbības organizēšanu attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos gados), turpmāko attīstības virzienu, problēmām un risinājumiem,  Pieteikumus ar norādi “Konkursam uz Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja amatu” var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski. Personīgi pieteikumu iesniegt Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā pie sekretāres, apvienības darba laikā. Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas  novads, LV-5674. Elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dagda@dagda.lv. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021.gada 29.oktobrim (ieskaitot).Tālrunis uzziņām: 65681725.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook