Atklāts konkurss uz Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda” vadītāja amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt iestādes darbu kopumā atbilstoši LR likumdošanai un Centra nolikumam;
 • nodrošināt Centra nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt Centra klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu;
 • sagatavot un iesniegt Pašvaldībā iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam Centra budžetam;
 • nodrošināt statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;
 • nodrošināt personāla lietvedības un citas dokumentācijas iekārtošanu, uzturēšanu un glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • pieņemt un atbrīvot no darba Centra darbiniekus;
 • nodrošināt Centra darbinieku amata aprakstu izstrādi;
 • noteikt Centra darbinieku kompetenci un atbildību;
 • nodrošināt darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu iestādes darbībā;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi un to izpildi;
 • savas kompetences ietvaros pārstāvēt iestādes intereses valsts un pašvaldības institūcijās.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • augstākā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta 3.daļu;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību institūcijā;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālās pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • izpratne iestādes finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;

Piedāvājam: 

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • pilnu darba slodzi;
 • stabilu atalgojumu EUR 1300,00 (Bruto) mēnesī.

 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus dokumentus: CV,izglītību  un  kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas,motivētu pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība amatam un redzējums par Centra darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos gados), turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem,  Pieteikumu ar norādi Veselības un sociālo pakalpojumu centrs “Dagda” vadītājs iesniedz ar pasta starpniecību vai elektroniski. Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601. Elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv.  Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021.gada 31.oktobrim.Tālrunis uzziņām: 65681711; 26320453.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook