Domes sēde

2021.gada 28.oktobrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.    Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
2.    Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu
3.    Zemes jautājumi
4.    Adresācijas un nosaukumu jautājumi
5.    Par telpu Skolas ielā 3, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā nomas tiesībām 
6.    Par Krāslavas novada Bāriņtiesas izveidošanu
7.    Dzīvokļu jautājumi
8.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
9.    Par rīkojuma apstiprināšanu
10.     Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Krāslavas slimokase” likvidēšanu
11.     Par konkursa “Krāslavas novada Gada cilvēks” nolikuma apstiprināšanu
12.     Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” nolikumu
13.     Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas noteikumiem
14.     Par muzeja „Andrupenes lauku sēta” krājuma komisijas nolikumu un sastāvu
15.     Par Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pārziņā esošo autoceļu un ielu sarakstiem
16.     Par Andrupenes pagasta pārvaldes un Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājas L.Žeimotes atbrīvošanu no amata
17.     Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu L.Žeimotei
18.     Par siltumapgādes pakalpojumu maksu
19.     Par grozījumiem iestāžu darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
20.     Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu
21.     Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
22.     Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
23.     Par pārtikas paku nodrošināšanu 1. - 12.klašu izglītojamiem
24.     Par finansējuma piešķiršanu Krāslavas Romu biedrībai
25.    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
26.     Par zemes nomas tiesību izsoli
27.     Par nekustamo īpašumu nosacīto cenu

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook