Domes sēde

2021.gada 30.septembrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības domes­­ deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
 2. Par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu
 3. Par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu
 4. Par nomas tiesību piešķiršanu uz neapbūvētu zemi
 5. Par personisko palīgsaimniecību zemes nomas tiesību pagarināšanu
 6. Par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu
 7. Par apbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu
 8. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 9. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu
 10.  Par  neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām
 11.  Par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
 12.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 13.  Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 14.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu
 15.  Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
 16.  Par adreses likvidēšanu
 17.  Par Krāslavas pašvaldības Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā
 18.  Par deklarētās dzvesvietas ziņu anulēšanu
 19.  Dzīvokļu jautājumi
 20.  Par pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
 21. Par zemes vienības sadalīšanu
 22. Par zemes vienību sadalīšanu un pašvaldības ceļa izveidošanu Kalniešu pagastā
 23.  Par zemes nomas līgumu noslēgšanu
 24.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 25.  Par zemes nomas līguma grozījumiem
 26.  Par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu
 27.  Par zemes vienības platības precizēšanu
 28. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā Ežezerā izsniegšanu  ZS KALNĒNI
 29.  Par Dagdas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
 30.  Par grozījumiem Krāslavas novada Izglītības pārvaldes nolikumā
 31.  Par grozījumiem novada domes lēmumā
 32.  Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas izveidošanu
 33.  Par atklātu konkursu un Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja amatam
 34.  Par Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja iecelšanu amatā
 35. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu sarakstā
 36. Par kapitāla daļu pārdošanas sākotnējās vērtības apstiprināšanu
 37. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" kapitāldaļu pieņemšanu
 38. Par nekustamo īpašumu nosacīto cenu
 39. Par zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 40. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 41. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajām personām
 42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
 43.  Par finansējuma piešķiršanu
 44.  Par Krāslavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmēm
 45. Par grozījumiem Dagdas pilsētas un pagastu apvienības izglītības iestāžu amatu un amatalgu sarakstos
 46.  Par uzturēšanas izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēs
 47.  Par Priežmalas pamatskolas maksas pakalpojumiem
 48.  Par realizēto Dagdas novada projektu saistību pārņemšanu
 49.  Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2021/13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Krāslavas novadā”
 50.  Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pasākumu īstenošanai
 51.  Par aizņēmumu projekta “Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde” realizācijai
 52. Par nodarbību apmaksu Sporta, Mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem
 53. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 54. Par materiālās palīdzības piešķiršanu
 55.  Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības budžetā 2021.gadam
 56.  Par atklātā konkursa nolikuma uz Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centra “DAGDA” vadītāja amatu apstiprināšanu
 57.   Par Krāslavas novada pašvaldības domes komiteju izveidošanu
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook