Domes sēde

2021.gada 25.novembrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
 2. Par Andzeļu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
 3. Par Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja iecelšanu
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 5. Par Dagdas Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu
 6. Par BIS2 kontu apvienošanu
 7. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu
 8. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 9. Par Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu
 10.  Par  Slimību profilakses un kontroles centra vēstules izskatīšanu
 11.  Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 12.  Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā
 13.  Zemes jautājumi
 14.  Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
 15.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 16.  Dzīvokļu jautājumi
 17.  Par Krāslavas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
 18.  Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības amatu un amatalgu sarakstos
 19.  Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
 20.  Par apkures sistēmu un telpu Brīvības ielā 3A un 3B, Dagdā, iznomāšanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība”
 21.  Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dagdas komunālā saimniecība" kapitāldaļu pieņemšanu
 22.  Par Krāslavas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atlīdzības nolikumu
 23.  Par nekustamo īpašumu nosacīto cenu
 24.  Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 25.  Par kustamās mantas noņemšanu no bilances
 26.  Par grozījumiem Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu darbinieku amatu un amatalgu sarakstos
 27.  Par Dagdas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas pievienošanu Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļai
 28.  Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 29.  Par finansējuma piešķiršanu
 30.  Par ziemassvētku/jaungada dāvanām
 31. Par Krāslavas novada Veselības un sociālo pakalpojumu centra “DAGDA” vadītāja iecelšanu amatā
 32. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.11.2021.vēstuli Nr.1-132/9917
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook