IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka  Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – automašīna GAZ 5312 (ugunsdzēšamā cisterna), bez valsts reģistrācijas numura.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 30,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 13.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 21.oktobrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 13.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

    Izsole notiks 2020.gada 21.oktobrī plkst.10.30..

    Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

    Traktoru var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Aivaru Krūmiņu, tālrunis 29496836.

    Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook