IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.11, Jaunā ielā 3, Krāslavā, ar kopējo platību 77,5 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 687/19822 domājamām daļām no būves un zemes (kadastra numurs 6001 900 2754).

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 360,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 24.novembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020.gada 24.novembrī plkst. 10.30.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook