IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 620 m2 platībā, dzīvojamā māja 134 m2 platībā un palīgēka 44,8 m2platībā, Lāčplēša ielā 1, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6001 001 0254).

    Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 330,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 16.decembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020.gada 16.decembrī plkst. 10.30.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook