IZSOLE

   Krāslavas novada dome paziņo, ka  Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – automašīna VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs GP 1350.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 150,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 22.decembrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

    Izsole notiks 2020.gada 22.decembrī plkst.10.30..

    Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

    Automašīnu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Aivaru Krūmiņu, tālrunis 29496836.

    Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook