IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.23, Aronsona ielā 16, Krāslavā, ar kopējo platību 32,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 301/27258 domājamām daļām no būves un zemes (kadastra numurs 6001 900 1081).

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 130,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 18.februārim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2021.gada 18.februārī plkst. 10.30.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook