IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošās neapbūvētās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6084-005-0141-8003) 1 ha platībā (saskaņā zemes vienības daļas robežu plānu) no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6084-005-0141, kura adrese: “Napoleoni”, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, turpmāk tekstā – Objekts, apbūves tiesības iegūšanu.

Izsoles sākumcena par ObjektaApbūves tiesību ir EUR 1300,00 (viens tūkstošis trīs simti euro 00 centi) gadā un atbilstošapievienotās vērtības nodokļa likme, izsoles nodrošinājums ir EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi), izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

Objekts apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Objekta izmantošanas nosacījumi: apbūves tiesības ieguvējam Objekts jāizmanto tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, 3 (trīs) gadu laikā no līguma noslēgšanas par apbūves tiesības piešķiršanu Objektā izvietojot ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu ar ne mazāk kā 10 (desmit) darba vietām, kas jānodrošina ne mazāk kā 10 (desmit) gadus.

Apbūves tiesības pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 10.februāra plkst.17:00  katru darba dienu, darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski (parakstot iesniegumu ar elektronisko parakstu).

Izsole notiks 2021.gada 11.februārī plkst.10:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Apbūves tiesības pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv)

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook