Krāslavas novada pašvaldība atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vienu Krāslavas novada pašvaldības Bāriņtiesas locekļa amata vietu

Šķaunes pagasts, Bērziņu pagasts, Svariņu pagasts, Ķepovas pagasts – 1 slodze

 

Prasības pretendentiem/ -ēm:

- persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

- persona, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

- persona, kura ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;

- persona,  kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

- Bāriņtiesu likuma 11. pantā norādīto šķēršļu, ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu neesamība;

- persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

- persona, kurai ir nevainojama reputācija;

- atbilstošas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes, normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto uzdevumu īstenošanai;

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, augsta stresa noturība un atbildības sajūta, stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus;

- vēlamas svešvalodu zināšanas.

Pretendenti/ -es var iesniegt:

-papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 05.12.2006 noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā;

-amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Amatu konkursā priekšroka tiks dota tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, pamatojoties uz “Bāriņtiesu likuma” pārejas noteikumu 22.punktu.

Galvenie pienākumi:

-piedalīties bāriņtiesas darbā, pieņemt apmeklētājus, izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas;

-piedalīties lietas pareizā izlemšanā, iepazīstoties ar Bāriņtiesā saņemtajiem dokumentiem, sagatavot un sniegt atbildes lietā iesaistītajām personām;

-piedalīties Bāriņtiesas sēdēs ,nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;

-pārstāvēt Bāriņtiesu citās iestādēs, tai skaitā tiesā, prokuratūrā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, tiesībsargājošās iestādēs un citās institūcijās, sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;

-piedalīties savas kvalifikācijas paaugstināšanā;

-nodrošināt Bāriņtiesu likumā un iestādes nolikumā noteikto uzdevumu izpildi;

-veikt ģimenes dzīves apstākļu pārbaudes, sastādīt un parakstīt pārbaudes aktus un sarunu protokolus;

-strādāt ar lietām;

-sagatavot lietas uzskatīšanai tiesā, prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;

-sagatavot lēmumprojektus;

-ievadīt informāciju NPAIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-veikt notariālās darbības;

-veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule,

- dzīvesgājuma apraksts (CV),

- izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,

- valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam :

-stabilu atalgojumu;

-sociālās garantijas;

-atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

-darba vietu labiekārtotās telpās;

-iespēju sniegt savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;

 -darba algu bruto EUR 850.

Darbā stāšanās laiks: 01.01.2022.

Dokumentus iesniedz personīgi Krāslavas novada pašvaldībā Rīgas ielā 51, Krāslavā, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv ar norādi “Pieteikums uz Krāslavas novada Bāriņtiesas locekļa amatu” līdz 2021.gada 13.decembra plkst. 17.00. Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

 

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Krāslavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90001267487, kontaktinformācija: Rīgas iela 51, Krāslava,  Krāslavas  novads, LV-5601. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām. Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kraslava.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardzibas-politika/ 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook