Krāslavas novada pašvaldībā iespējams pieteikties nomāt no pašvaldības tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2021.gada 14.decembrim plkst.17.00. Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir);

3. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

4. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

5. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā;

6. pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības pirms šā sludinājuma publicēšanas dienas, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

Pieteikšanās termiņš līdz 14.12.2021. plkst. 17.00.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

 

Indras pagasts

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

6062-004-1050

0,3 ha

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

6062-004-0617

0,28 ha

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

6062-004-0938

0,3 ha

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

6062-003-0062

2,2 ha

118,38

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook