Krāslavas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Krāslavas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu

Prasības pretendentiem/ -ēm:

- persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

- persona, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

- persona, kura ir ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;

- persona,  kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

- Bāriņtiesu likuma 11. pantā norādīto šķēršļu, ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu neesamība;

- persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

- persona, kurai ir nevainojama reputācija;

- atbilstošas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes, normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto uzdevumu īstenošanai;

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, augsta stresa noturība un atbildības sajūta, stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus,

- vēlamas svešvalodu zināšanas.

Pretendenti/ -es var iesniegt:

-papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 05.12.2006 noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā;

-amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Amatu konkursā priekšroka tiks dota tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, pamatojoties uz “Bāriņtiesu likuma” pārejas noteikumu 22.punktu.

Galvenie pienākumi:

- vadīt, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas darbu un pārstāvēt  bāriņtiesu;

- noteikt  bāriņtiesas locekļu un darbinieku pienākumus;

- norīkot  bāriņtiesas locekļus par bāriņtiesas sēžu priekšsēdētājiem, kā arī sadalīt citus pienākumus bāriņtiesas darbiniekiem;

- organizēt bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

- organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;

- nodrošināt datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;

- nodrošināt Bāriņtiesu likumā un iestādes nolikumā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi;

- izstrādāt un piedalīties iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt to izpildi;

- plānot un vadīt iestādes saimniecisko un finansiālo darbību.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule;

- dzīvesgājuma apraksts (CV);

- izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

- valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam:

- stabilu atalgojumu;

- sociālās garantijas;

- atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

- profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

- darba vietu labiekārtotās telpās;

- iespēju sniegt savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;

 - darba algu bruto EUR 1200.

Darbā stāšanās laiks: 01.01.2022.

Dokumentus iesniedz personīgi Krāslavas novada pašvaldībā Rīgas ielā 51, Krāslavā, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv ar norādi “Pieteikums uz Krāslavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu” līdz 2021.gada 13.novembra plkst. 12.00. Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Krāslavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90001267487, kontaktinformācija: Rīgas iela 51, Krāslava,  Krāslavas  novads, LV-5601. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām. Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kraslava.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardzibas-politika.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook