Paziņojums

Paziņojums par derīgā izrakteņa – sapropeļa ieguvi Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā (no 1. jūlija – Krāslavas novadā, šeit un turpmāk paziņojumā) ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: derīgā izrakteņa – sapropeļa ieguve Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "Ainava GG" (reģ. nr. 41503063244, "Rītausmas", Kromaniški, Svariņu pagasts, Dagdas novads, LV-5698, tālr. 29 440 446)

Paredzētā darbības vieta: Dagdas novads, Andrupenes pagasts, Bižas ezers. Paredzēto darbību plānots veikt Bižas ezerā (kad. Nr. 6042 003 0142 un ezeram pieguļošajās zemes vienībās ar kad. apz. 6042 003 0018 un 6042 003 0017)

Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 11. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/2 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu derīgā izrakteņa - sapropeļa ieguvei Dagdas novada Andrupenes pagastā, Bižas ezerā

Ziņojuma izstrādātāja: SIA "Ainava GG" (reģ. nr. 41503063244, "Rītausmas", Kromaniški, Svariņu pagasts, Krāslavas novads, LV-5698)

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 22. jūnija līdz 24. jūlijam. Tās laikā tiek organizēta neklātienes apspriešana, kas notiks no 2021. gada 5. līdz 9. jūlijam. Sabiedriskās apspriešanas laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājas e-pasta adresi: guntis@rgg.lv

Pirms sanāksmes būs pieejama videoprezentācija, kurā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnē http://bit.ly/bizasezers sākot ar 2021. gada 5. jūlija plkst.10.00.

Tiešsaistes videokonference notiks 2021. gada 7. jūlijā plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē http://bit.ly/bizasezers 5. jūlijā)

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

1) Tīmekļa vietnē: http://bit.ly/bizasezers

2) Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē – www.dagda.lv

3) Krāslavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē – www.kraslava.lv

4) Andrupenes pagasta pārvaldē – Skolas ielā 3, Andrupenē, darba laiks: pirmdiena-piektdiena 8:30 – 16:00 (pusdienlaiks 12:00-13:00)

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 24. jūlijam.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook