Paziņojums

Par Krāslavas novada Ilgtspējīgas stratēģijas 2021.-2027.gadam un Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka ir noslēgusies saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu (protokols Nr. 9, 22.§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsāktā Krāslavas novada pašvaldības Krāslavas novada Ilgtspējīgas stratēģijas 2021.-2027.gadam un Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana, kas norisinājās laika posmā no šī gada 11.novembra līdz 12.decembrim (ieskaitot), t.sk. publiskās apspriešanas sanāksme, kas notika tiešsaistē šī gada 30.novembrī.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika tiešsaistē, 2021. gada 30.novembrī plkst. 14.00. Saņemtie 38 priekšlikumi no 17 iedzīvotājiem apkopoti Paziņojumā par apspriešanas sanāksmi (kopsavilkums un sanāksmes protokols pielikumā Nr.2).

Vairākas iestādes ir iesniegušas precizējošu informāciju investīciju plānam.

Apspriedei noteiktajā termiņā, līdz 2021.gada 12.decembrim, iesniegti 28 formāli iesniegumi no iedzīvotājiem un iestādēm, vairāki epasti, kopumā 112 atsevišķi priekšlikumi (pielikumā Nr.1).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook