Paziņojums

Par Krāslavas novada Ilgtspējīgas stratēģijas 2021.-2027.gadam un Attīstības programmas 2021. – 2027. apstiprināšanu

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināti divi svarīgi attīstības plānošanas dokumenti jaunajam Krāslavas novadam.

Ar dokumentiem varēs iepazīties:

  • Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.kraslava.lv, sadaļā “Attīstības dokumenti”, izvēloties attiecīgā dokumenta sadaļu;
  • Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā, iepriekš piesakoties vai pieprasot dokumentus elektroniski attistiba@kraslava.lv);
  • valsts vienotajā Ģeotelpiskās informācijas portālā.

Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības vīzija: ar izcilām ainaviskajām vērtībām un daudzveidīgu kultūrvēsturisko mantojumu bagāts un atpazīstams novads Latvijas dienvidaustrumos, kur dzīvo aktīvi iedzīvotāji, ir visiem pieejama un pievilcīga dzīves vide, sakārtota infrastruktūra, laba pārvaldība, un darbojas veiksmīgi un dinamiski uzņēmumi.

Ilgtermiņa prioritātes:

  • Izglītots, radošs un aktīvs iedzīvotājs;
  • Dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīga vide un infrastruktūra;
  • Uzņēmējdarbību atbalstoša vide.

Dokumenti sagatavoti, izvērtējot iepriekšējo vietējā līmeņa programmu ieviešanas efektivitāti, nacionāla līmeņa, Latgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, kā arī ņemot vērā labo praksi telpiskās attīstības plānošanā un sabiedrības iesaistē.  

Izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajiem dokumentiem “Vadlīnijas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei” un “Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām”, sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti”, ar Valsts mērķdotācijas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei atbalstu.

Liels paldies visiem, kas bija iesaistījušies dokumentu izstrādē.

Izstrādes vadītāja Ināra Dzalbe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook