Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2021.gada 11.februārī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6084 005 0141 8003) 1ha platībā, kas atrodas “Napoleoni”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, apbūves tiesības izsole.
Apbūves tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz trīsdesmit gadiem ir piešķirtas SIA “Starptautisko pārvadājumu loģistikas centrs”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook