Paziņojums par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu.

Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas sagatavošanas. Krāslavas novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes darba grupas pārstāvjiem no Krāslavas novada pašvaldības.

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Attīstības dokumentu izstrādē ir ļoti svarīga iedzīvotāju iesaiste. Konkrētus priekšlikumus tālākai novada attīstībai ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības programmai” lūgums iesniegt Krāslavas novada domei (epasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021.gada 31.janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu). Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Programmu izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties arī tematiskajās darba grupās un izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujā un sabiedriskajās apspriešanās.

Plašāka informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks sagatavota un drīzumā publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Sagatavoja I.Dzalbe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook