Paziņojums par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu (protokols Nr. 9, 22.§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” no šī gada 11. novembra tiks uzsākta izstrādāto attīstības dokumentu publiskā apspriešana.

Attīstības dokumentos ietvertā teritorija ir kādreizējais Krāslavas novads, kādreizējais Dagdas novads, kā arī trīs kādreizējā Aglonas novada pagasti, līdz ar to saskaņā ar 2021.gada 1.jūlijā veikto administratīvi teritoriālo reformu jaunajā Krāslavas novadā ir divas pilsētas – Krāslava un Dagda, un 24 pagasti (Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Krāslavas pagasts, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts un Ūdrīšu pagasts).

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir pašvaldības hierarhiski augstākais attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Krāslavas novada attīstības programma 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Attīstības programma) ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nodrošināšanai. Attīstības programma ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. Tajā analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, sagatavota stratēģiskā daļa ar vidēja termiņa prioritātem un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts investīciju plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas mehānismi.

Atsevišķi tiek gatavots Pārskats par Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanos.

Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 11. novembra līdz 12. decembrim.

Šī gada 10. novembrī plānota Info diena, uz kuru var pieteikties individuāli, rakstot attistiba@kraslava.lv vai zvanot 656 24383.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30. novembrī plkst. 14.00 attālināti (tiešsaistē “Zoom” platformā). Pieslēgšanās saite: https://zoom.us/j/98801498853?pwd=VklwYkY5cWxENmhTWklHa21VYU40dz09 (Meeting ID: 988 0149 8853, Passcode: 217768). Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas, savlaicīgi pārliecinoties, vai Jūsu ierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Krāslavas novada Stratēģijas un Attīstības programmas 1. redakciju var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document un Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/ilgspejigas-attistibas-strategija (Stratēģija) un https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma (Attīstības programma).

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā Skolas ielā 7, Krāslavā (1. stāva vestibilā), kā arī pēc pieprasījuma – citā Jums ērtākā veidā, rakstot attistiba@kraslava.lv.

Konkrētus rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz šī gada 12. decembrim (ieskaitot) 1) nosūtot pa pastu, adrese: Krāslavas novada pašvaldība, Rīgas 51, Krāslava, LV-5601, 2) ievietojot pie Krāslavas novada pašvaldības vai pie Vienotā klientu apkalpošanas centra Dagdā (Alejas ielā 4, Dagdā) esošajās paskastēs, kā arī 3) nosūtot elektroniski uz dome@kraslava.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālrunis. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumus var arī, izmantojot valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā). Atbildes tiks sniegtas tikai uz atbilstoši juridiski noformētiem iesniegumiem.

Laipni aicinām iesaistīties Krāslavas novada attīstības plānošanā! 

Krāslavas novada attīstības dokumentu kopsavilkums pielikumā!

Izstrādes vadītāja Ināra Dzalbe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook