Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no šī gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu, Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības, balstoties uz to 2020. gada novembrī un decembrī pieņemtajiem lēmumiem, ir uzsākušas darbu pie jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas izstrādes.

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Aicinām Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu iedzīvotājus un citus interesentus izmantot sekojošas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un Krāslavas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

 1. Individuālu priekšlikumu iesniegšana;
 2. Viedokļa paušana iedzīvotāju aptaujā,
 3. Dalība nozaru darba grupās;
 4. Dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriskajās apspriedēs.

Priekšlikumu iesniegšana

Konkrētus argumentētus priekšlikumus tālākai jaunā novada attīstībai, jo īpaši par pašvaldības kompetences sfērām, ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības dokumentiem” lūgums iesniegt Krāslavas novada domei (epasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Dagdas novada domei (epasts: dome@dagda.lv, Alejas ielā 4, Dagdā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Aglonas novada domei (epasts: padome@aglona.lv, Somersētas 34, Aglonā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021. gada 31. janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu).

Dalība pašvaldību rīkotajā iedzīvotāju aptaujā

Līdz 2021. gada 31. janvārim aicinām iesaistīties iedzīvotāju aptaujā, kopīgi definējot jaunā novada nozīmīgākās vērtības, dabas un kultūras objektus, prioritātes un svarīgākos projektus. Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē (optimālais variants, epasti piedalās pārsteiguma balvu izlozē); 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā (izdrukai Paziņojuma pielikumā, kā arī “Krāslavas Vēstis” un “Dagdas Novada Ziņas” janvāra numuros) Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta kastītē pie ieejas), Dagdas novada domē (Alejas ielā 4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas novada domē (Somersētas 34, Aglonā, pasta kastītē pie ieejas) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv.

Dalība nozaru darba grupās

2021. gada janvāra beigās – februārī plānots rīkot sekojošu tematisko darba grupu darbu:

  • Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupa,
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa,
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa,
  • Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupa;
  • Vides jautājumu darba grupa.

Pieteikties nozaru darba grupām var novadu biedrību, uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi interesenti, reģistrējoties tiešsaistē līdz 2021. gada 15. janvārim. COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā darba grupas plānots rīkot lielākoties attālināti.

Sabiedriskā apspriešana

Jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks pēc dokumentu pirmās redakcijas izstrādes (provizoriski, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku - šī gada septembrī).

Aktuālākā informācija

Paziņojums par attīstības dokumentu izstrādes uzsākšanu, aktuālākā informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība.

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

Kontaktinformācija

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (epasts attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Informāciju publicēšanai sagatavoja: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa

 

Iedzīvotāju aptaujas forma drukai

 

Aicinām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties jaunizveidojamā Krāslavas novada attīstības prioritāšu noteikšanā!

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook