Norēķinu konti

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (ATK 1700) un patentmaksas

 

 

Saņēmējs: Krāslavas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90001267487
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV21 TREL 9800 3806 0021 0

 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm, pārējie nodokļi un nodevas (azartspēļu nodoklis, dzimtsarakstu nodeva, nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, telpu īre, zemes noma, maksa par mazdārziņiem, naudas sodi u.c.)

 

Saņēmējs: Krāslavas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90001267487
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV83UNLA0023013130001

 

 

Saņēmējs: Krāslavas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90001267487

Banka: A/S Swedbank

Swift kods: HABALV22

Konts: LV30HABA0551033450024