2022.gada 29.septembrī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Krāslavas kultūras namā, Rīgas ielā 26).

Lasīt vairāk

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška rīko nekustamā īpašuma Ezerkrasti; "Ezerkrasti", Kalniešu pag., Krāslavas nov., kadastra numurs 6068 001 0041, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka 14. Saeimas vēlēšanas notiek šī gada 1. oktobrī.

Lasīt vairāk

Sestdien, 2022. gada 1. oktobrī, notiks 14. Saeimas vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā…

Lasīt vairāk

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Krāslavas novada Bērziņu pagastā no 2022.gada 20.oktobra tiek mainīts Bērziņu pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Bērziņu pagastā visi pasta…

Lasīt vairāk

Krāslavas pilsētā ielu apgaismojums tiks optimizēts atbilstoši taupības pasākumiem. No rīta ielu apgaismojums ieslēgsies plkst. 4.30. Savukārt darba dienu vakaros apgaismojums izslēgsies plkst.23.00, bet brīvdienās - plkst.24.00.

Pašvaldības…

Lasīt vairāk

Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam, jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros aktīvāka Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma (PIKC RVT) Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu grupa „Aktīvisti”…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.72, Aronsona ielā 14, Krāslavā,…

Lasīt vairāk

Drēgnajā rudens sestdienā Krāslavas pilsētas trasē noritēja Krāslavas bērnu un jauniešu centra (BJC) auto sacensības „Krāslavas rudens kauss”, kurās piedalījās astoņi autosportisti.

Kopumā notika četri braucieni, dažiem braucējiem radās tehniskas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka ar 2022. gada 1. oktobri stājās spēkā „Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” normas par atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto…

Lasīt vairāk

Ekonomikas ministrija informē, ka ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar š.g. 1. oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”…

Lasīt vairāk

No 2022. gada 17. oktobra līdz 2022. gada 17. novembrim biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590).

Projektu konkurss attiecas uz biedrības…

Lasīt vairāk

Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. Cīņa pret dezinformāciju ir kopīgs darbs, kurā iesaistītas visas ES iestādes, tai skaitā EUROPE DIRECT…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6084 003 0342, 2.9 ha platībā Krāslavas novada Piedrujas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6084 001 0034, 4.0 ha platībā Krāslavas novada Piedrujas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības…

Lasīt vairāk

Piektdien, 23. septembrī Augšdaugavas novada kultūras centrs “Vārpa” kļūs par rosīgu platformu Viedokļu festivālam “Es varu”. Tā mērķis ir pulcināt aktīvākos nevalstisko organizāciju biedrus, lauku iedzīvotājus, partnerību pārstāvjus, biedrus, sadarbības…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoļu komisija informē, ka 2022.gada 9.septembrī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1, Izvaltā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā ar kadastra numuru 60640043018, kas sastāv no zemes…

Lasīt vairāk

Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā vairākās Krāslavas novada teritorijās – Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Grāveru, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Ķepovas,…

Lasīt vairāk

Informējam, ka no 2022. gada septembra SIA „Krāslavas nami” rēķinus par komunāliem pakalpojumiem ir iespējams apmaksāt VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļās. Pasta nodaļās var apmaksāt rēķinus ar svītrkodiem ar norādi „Svītrkods apmaksai VAS „Latvijas…

Lasīt vairāk