Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška rīko nekustamā īpašuma Ezerkrasti; "Ezerkrasti", Kalniešu pag., Krāslavas nov., kadastra numurs 6068 001 0041, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.72, Aronsona ielā 14, Krāslavā,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6084 003 0342, 2.9 ha platībā Krāslavas novada Piedrujas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6084 001 0034, 4.0 ha platībā Krāslavas novada Piedrujas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoļu komisija informē, ka 2022.gada 9.septembrī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1, Izvaltā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā ar kadastra numuru 60640043018, kas sastāv no zemes…

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Krāslavas rajona tiesas 2017. gada 10. jūlijā izdoto izpildu rakstu lietā
Nr.11240019713 par parāda piedziņu solidāri no Nataļjas Griņko, Gitas Čubrevičas un Romana
Konošonoka AS 4finance labā, tiek rīkota pirmā izsole Gitai Čubrevičai…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6064 004 3018, Dārzu ielā 1, Izvaltā, Krāslavas novadā, daļas 0.05 ha platībā un kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves (136.8 m2

Lasīt vairāk

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē SIA MERIDIAN KOKS, juridiskā adrese Krāslavas nov., Krāslavas pag., Ezerkalns, "Ezerkalns 3" - 10,…

Lasīt vairāk

Rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Stacijas”, Vecdome, Dagdas pag., Krāslavas novadā, ~ 200 m attālumā no Dagdas pilsētas.

Izsoli organizē VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zeme ar kopējo…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6090 006 0100 5,2ha platībā Krāslavas novada Svariņu pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0494 0,8ha platībā Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0192 1,19ha platībā Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0453 6,7ha platībā Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības uz zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6001 003 0103, daļu 100 m2 platībā Vasarnieku ielā 29, Krāslavā.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības uz zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6001 002 0822, daļu 12 m2 platībā Pils ielā 6, Krāslavā.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 004 0503 3,81ha platībā Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 004 0469 1,8ha platībā Krāslavas novada Robežnieku pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6070 005 0268 1,5ha platībā Krāslavas novada Kaplavas  pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6068 003 0341 2,0ha platībā Krāslavas novada Kalniešu pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6048 006 0135 9,5ha platībā Krāslavas novada Aulejas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā…

Lasīt vairāk