Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Atļauja azartspēļu organizēšanai

IESNIEGUMS
 

Atļauja iegādāties īpašumu nepilsonim

IESNIEGUMS 
 

Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai

IESNIEGUMS
 

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

IESNIEGUMS 
 

Dzīvesvietas deklarēšana

IESNIEGUMS| E-pakalpojums Latvija.lv
 

Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas

IESNIEGUMS
 

Ielu tirdzniecības atļauja

IESNIEGUMS
 

Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

IESNIEGUMS(fiziskai personai)|IESNIEGUMS(juridiskai personai) 
 

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

IESNIEGUMS|E-iesniegums
 

Koka nozāģēšana vai apzāģēšana

IESNIEGUMS 
 

Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

IESNIEGUMS / e-Forma fiziskai personai / e-Forma juridiskai personai
 

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšana

IESNIEGUMS
 

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana

IESNIEGUMS
 

NĪN samaksas termiņa pagarināšana

IESNIEGUMS
 

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas sniegšana un izrakstu izsniegšana

IESNIEGUMS
 

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

IESNIEGUMS
 

Personas iekļaušana pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā

IESNIEGUMS
 

Publisku pasākumu saskaņošana

IESNIEGUMS
 

Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana

IESNIEGUMS
 

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos

IESNIEGUMS