Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

SIA “Krāslavas nami” informē, ka kopēja atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no:

  • Krāslavas novada domes apstiprinātās maksas par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem: sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas attiecīgajam laika periodam apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligona “Cinīši", kurā ietverts Dabas resursu nodoklis.

Informējam, ka saskaņā ar 27.11.2019. Krāslavas novada domes lēmumu (protokols Nr.17, 27.§, 1.punkts) apstiprinātā maksa par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem sastāda 78,61 EUR/t (neieskaitot PVN), bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs 2020.gadā sastāda 48,85 EUR/t (neieskaitot PVN), un kopēja maksa par atkritumu apsaimniekošanu, ko SIA “Krāslavas nami” piemēro Krāslavas novada administratīvajā teritorijā 2020.gadā sastāda 127,46 EUR/t (neieskaitot PVN).

2021.gadā Krāslavas novada domes apstiprinātā maksa par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem nemainās un sastāda 78,61 EUR/t (neieskaitot PVN), bet sakarā ar Dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanu ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs 56,19 EUR/t (neieskaitot PVN) apmērā, un kopēja maksa par atkritumu apsaimniekošanu, ko SIA “Krāslavas nami” piemēro Krāslavas novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā sastāda 134,80 EUR/t (neieskaitot PVN).

Sakarā ar Dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanu ar 2022.gada 1.janvāri Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs atkritumu poligonā “Cinīši” ar dabas resursu nodokli no 01.01.2022. sastādīs 63,53 EUR/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Saskaņā ar 17.12.2020. Krāslavas novada domes lēmumu (protokols Nr.24, 28.§, 2.punkts) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā piemēro maksu, ko veido 27.11.2019. Krāslavas novada domes lēmuma (protokols Nr.17, 27.§) 1.punktā apstiprinātā maksa par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem 78,61 EUR/t (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas attiecīgajam laika periodam apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Cinīši”.

Informējam, ka kopēja maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko SIA “Krāslavas nami” piemēro Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, no 2022.gada 1.janvāra sastādīs 142,14 EUR/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).