Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

“Krāslavas kā skaistākās pilsētas Daugavas lokos pilsētvides attīstība”

Nr. 018/1-09/2016

 

Atbalsta institūcija: nodibinājums “Rietumu Bankas labdarības fonds”.

Aktivitāte: pilsētvides labiekārtošana un attīstības programma.

Programmas mērķis: reģionu pilsētvides labiekārtošana un dažādu pilsētvides objektu izveide sadarbībā ar pašvaldībām.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis – attīstīt Krāslavas pilsētvidi dažādām iedzīvotāju vecuma grupām un veicinātu iedzīvotāju iniciatīvu, veselīgu dzīvesveidu un sociālo integrāciju.

Tiešie mērķis – atjaunot pilsētas pulksteni Sv.Ludvika laukumā, iedzīvotāju labsajūtai.

Projekta apraksts

Krāslavas novada dome ar fonda atbalstu uzstādīja pulksteni pilsētas skvērā, Baznīcas un Raiņa ielu krustojumā. Pulkstenim tika izstrādāts individuāls dizains ar Krāslavai raksturīgajiem koka elementiem un Krāslavas pilsētas simboliku – vikingu laivu un viļņiem. Pulksteņa piegādi un uzstādīšanu nodrošināja SIA “Laika Stils”.

Papildus pašvaldība investēja līdzekļus, lai saskaņotu rakšanas darbus ieplānotājā vietā, nodrošinātu pastāvīgu elektropadevi, veiktu darbu pulksteņa pamatnes iebetonēšanai un noorganizētu tehnisko palīdzību (ceļamkrānu) pulksteņa uzstādīšanai. Sagatavošanas darbus veica pašvaldības aģentūra “Labiekārtošana K”.

Projekta īstenošanas rezultātā ar Rietumu Bankas labdarības fonda finansiālu atbalstu un Krāslavas novada domes ieguldījumu Krāslavā, Baznīcas un Raiņa ielu krustojumā ir uzstādīts ekskluzīvs, vienīgais Latvijā pulkstenis ar Krāslavai raksturīgiem koka elementiem.

Īstenošanas laiks

2016. gads

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

RBLF finansējums (82 %)

Pašvaldības līdzfinansējums (18 %)

12 133,88 EUR

10 000,00 EUR

2 133,88 EUR

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja

Aina Dzalbe

Tālr. 656 20286

E-pasts aina.dzalbe(@)kraslava(.)lv

Publicitāte par projektu: