Projekta nosaukums

“Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās”

5.6.2.0/18/I/001

5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta”

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta sadarbības partneris

Dagdas novada pašvaldība

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir Krāslavas un Dagdas novadu ceļu un ielu infrastruktūras pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta tiešais mērķis ir veikt Izvaltas ielas posma, Kalna ielas posma, pašvaldības ceļa “Augstkalne - Saksoni”, pašvaldības ceļa "Dauguļi-Raudovišķi" posma un pašvaldības ceļa "Pleiku apbraucamais ceļš" posma pārbūvi Krāslavas novada teritorijā, kā arī Alejas ielas pārbūvi Dagdas novada Dagdas pilsētā.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiks veikta Izvaltas ielas posma (110 m), Kalna ielas posma un pašvaldības ceļa “Augstkalne - Saksoni” (1265 m), pašvaldības ceļa "Dauguļi-Raudovišķi" (2000 m) posma un pašvaldības ceļa "Pleiku apbraucamais ceļš" (336m) posma pārbūve Krāslavas novada teritorijā, kā arī Alejas ielas (1345 m) pārbūve Dagdas novada Dagdas pilsētā.

Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām. Projektā iekļautie lauku ceļu posmi nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem.

Projektā iekļauta transporta infrastruktūra ir funkcionālie savienojumi līdz degradētajām teritorijām, kurās darbojas komersanti, kas projekta ietvaros ir apņēmušies izveidot 36 jaunās darba vietas un veikt nefinanšu investīcijas 2 034 084.00 EUR apmērā savu uzņēmumu attīstībā. Projekta ietvaros tiks atjaunotas degradētās teritorijas 3.87 ha platībā, kas pielāgotas jaunu komersantu izvietošanai un esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.

Īstenošanas laiks

04.2019. – 09.2020.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām

Pašvaldību finansējums

4 030 941,85 EUR

2 819 138,15 EUR

363 541,11 EUR

848 262,59 EUR

Krāslavas novada domes attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

2 120 767.34 EUR

1 659 138.15 EUR

138 488.76 EUR

323 140.43 EUR

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

656 20284

rukmans (@) kraslava(.)lv

 

Ligita Nagļa

656 81726

ligita.nagla (@) dagda.lv