Projekta nosaukums

 “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā”

5.6.2.0/21/I/003

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis

Ceļa posma pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros ir plānota pašvaldības ceļa "Indra - Patarnieki - Koškovci" posma pārbūve 3500 m garumā Indras pagasta teritorijā, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem.

Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību iedzīvotājiem.
Projektā iekļauta transporta infrastruktūra ir funkcionāls savienojums līdz degradētajām teritorijām, kurās darbojas komersanti, kas projekta ietvaros ir apņēmušies izveidot 12 jaunās darba vietas un veikt nefinanšu investīcijas 5 400 000.00 EUR apmērā savu uzņēmumu attīstībā. Projekta ietvaros tiks atjaunotas degradētās teritorijas 1.03 ha platībā, kas pielāgotas jaunu komersantu izvietošanai un esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.

Īstenošanas laiks

01.2022. – 12.2022.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām

Pašvaldības finansējums

 

1 736 351.76 EUR

1 475 899.00 EUR

78 135.83 EUR

182 316.93 EUR

 

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

656 20284

rukmans (@) kraslava(.)lv