Projekta nosaukums

 “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā” 

3.3.1.0/20/I/003

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķi

Komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta apraksts

Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzēta pašvaldības ceļa Au 9 "Ceļš uz Šķipu gateri" (901 m) Krāslavas novada Aulejas pagastā pārbūve, veicot ceļa dubultās virsmas apstrādi. Papildus būvdarbiem tiks nodrošināto to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī tiks veikti nepieciešamie projekta publicitātes pasākumi. Projektā iekļautais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Aulejas pagastā. Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību. Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 1 uzņēmums, kas apliecināja, ka izveidos 3 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR 40 000.00 apmērā.

Īstenošanas laiks

07.2020. – 07.2021.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām

Pašvaldību līdzfinansējums

Pašvaldības finansējums neattiecināmos izdevumu segšanai

161 895.02 EUR

137 610.77 EUR

7 285.28 EUR

16 998.97 EUR

 

23 537.53 EUR

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

656 20284

rukmans (@) kraslava(.)lv