2018.gada 11.maijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, SIA “Krāslavas nami” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu par projekta “Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu” realizāciju (Līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/083).

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 761 562,96 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 3 250 050,00 EUR, paredzētā ES Kohēzijas fonda atbalsta summa  1 300 020,00 EUR.

 Projekta mērķis – samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā, kā arī pazemināt elektroenerģijas patēriņu, samazināt kurināmā patēriņu un padarīt siltumenerģijas ražošanas sistēmu drošāku.

 Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 7.5 MW šķeldas katlu automatizētai darbībai pie jau esošās kurināmā padeves sistēmas un uzstādīt dūmgāžu kondensācijas ekonomaizeri līdz 1.5 MW.

2020.gada 27.februārī tika noslēgts iepirkuma līgums par projekta “Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu” realizāciju. Līgums ir noslēgts ar SIA “FILTER Latvia”, reģ.Nr.LV50003186431, par kopējo līgumcenu 3893676,00 EUR bez PVN. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš – 2021.gada 30.aprīlis.

Būvuzņēmējs ir piegādājis galvenās iekārtas (biomasas ūdenssildāmais katls, elektrostatiskais filtrs, dūmgāžu kondensators), tiek veikti demontāžas darbi esošās katlumājas telpās, kā arī sagatavošanas darbi iekārtu montāžai.

 

Informācijas ievietošanas datums 2018.gada 15.maijs.

Informācijas aktualizācijas datums 2020.gada 28.decembris.