Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai

Nr. 5.6.2.0/17/I/034

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (www.cfla.gov.lv)

Fonda nosaukums: Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”.

Specifiskā atbalsta mērķis: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta sadarbības partneri

Daugavpils novada dome

SIA “Krāslavas nami”

Projekta mērķis

Krāslavas pilsētas ražošanas zonas Indras ielā un Daugavpils novada industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Daugavpils novada un Krāslavas novada pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Plānotās aktivitātes projekta ietvaros veicinās kopīgos sociālekonomiskos mērķus, proti, jaunu darba vietu radīšanu, degradēto teritoriju atjaunošanu, uzņēmējdarbības vides attīstību un teritoriālo izaugsmi. 

Projekta apraksts

Plānotās projekta aktivitātes Krāslavas novada domei (KND):

 1. Projekta vadība;
 2. Indras ielas ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta:
 
 • Veikta zemes iegāde Indras ielas ražošanas zonas izveidei Krāslavā;
 • Jaunu asfaltētu ielu būvniecība ražošanas teritorijā ar inženiertīkliem;
 • Daļēja ražošanas teritorijas iežogojuma atjaunošana;
 • Elektroapgādes infrastruktūras būvniecība apgaismojuma vajadzībām ražošanas teritorijā;
 • Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas posmu būvniecība;
 • Degradētās ražošanas teritorijas sanācijas pasākumi;
 • Indras ielas pārbūve ar nepieciešamajiem inženiertīkliem.
 
 1. Indras ielas, Krāslavā pārbūves darbi;
 2. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
 3. Projekta publicitāte.

 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes Daugavpils novada domei (DND):

 1. Projekta vadība;
 2. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde;
 3. Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai;
 4. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
 5. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
 6. Projekta publicitāte.
 

Rezultatīvie rādītāji

Krāslavas novada domes rezultāti:

 • revitalizēta degradētā teritorijas 8,44 ha ;
 • radītas 50 jaunas darbavietas;
 • piesaistītas privātās investīcijas 2 316 259,00 eiro apmērā.

 

Daugavpils novada domes rezultāti:

 • revitalizēta degradētā teritorija 1,59 ha platībā;
 • radītas 21 jaunas darbavieta;
 • piesaistītas privātās investīcijas 1 132 419,00 eiro apmērā

 

Īstenošanas laiks

29.12.2017. – 20.09.2021.

Kopējās projekta apstiprinātās izmaksas

Sadalījumā pa finansēšanas avotiem:

Investīcijas, t.sk. PVN:3 654 880,01 EUR (KND - 2 534 409,81 EUR; DND - 1 120 470.20 EUR);

Eiropas Reģionālās attīstības fonds:2 663 458,77 EUR (KND - 1 711 059,10 EUR; DND - 952 399,67 EUR);

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 136 084,62 EUR (KND - 85 663,46 EUR; DND - 50 421,16 EUR);

Pašvaldības finansējums:770 859,50 EUR (KND - 653 210,13 EUR; DND - 117 649,37 EUR);

Pašvaldības privātās attiecināmās izmaksas: 35 009,07 EUR (KND - 35 009,07 EUR);

Publiskās neattiecināmās izmaksas:49 468,05 EUR (KND - 49 468,05 EUR).

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja Krāslavas novada domē:

Aina Dzalbe

Tālr. 65620286, e-pasts aina.dzalbe@kraslava.lv

 

Projekta vadītāja Daugavpils novada domē:

Vita Rūtiņa

Tālr. 65476831, e-pasts vita.rutina@dnd.lv

Publicitāte par projektu: