Projekta nosaukums

“Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā”

3.3.1.0/16/I/008

3.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

Otrā atlases kārta “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai, balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta tiešais mērķis ir veikt Raiņa ielas posma, Lielā ielas divu posmu, Vasarnīcu ielas un pašvaldības ceļa “Kalnieši – Stalti” posma pārbūvi.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiks veikta Raiņa, Vasarnīcu, Lielā ielu posmu Krāslavas pilsētā un ceļa “Kalnieši-Stalti” Kalniešu pagastā pārbūve.

Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām. Projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Kalniešu pagastā.

Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms, kā arī tiks izveidotas jaunas darbavietas.

Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 5 uzņēmumi, kas apliecinājuši, ka tie izveidos 13 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībai vismaz EUR 400 000.00 apmērā.

Īstenošanas laiks

08.2016. – 09.2017.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums (85%)

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām (4.5 %)

Pašvaldības finansējums (10.5 %)

723 757,25 EUR

615 193,66 EUR

32 569,08 EUR

75 994,51 EUR

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

656 20284

rukmans(@)kraslava(.)lv