Projekta nosaukums

Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)

8.1.2.0./17/I/035

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

Pašvaldības attīstības programmas investīcuju plāna darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

Otrā atlases kārta.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, izglītības infrastruktūras attīstību, kas sekmēs plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviesšanu Krāslavas pašvaldības skolās.

Projekta tiešais mērķis ir ergonomiskas mācību vides izveide skolās, IKT risinājumu ieviešana, dienesta viesnīcas izbūve un Krāslavas pils parka stadiona pārbūve.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiks uzlabota ergonimsikā mācību vide un IKT risinājumu ieviesšana Krāslavas Valsts ģimnāzijā un Krāslavas pamatskolā.

Tiek paredzēta jauna dienesta viesnīcas izbūve, izglītības iestāžu sporta infrastruktūras sakārtošana - Krāslavas pils parka stadiona pārbūve.

Projekta pubilictāte

Nr.1.  https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/top-jaunais-stadions/

Nr.2.  https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/rit-notiks-stadiona-sviniga-atklasana/

Nr.3.  https://www.kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/as-rere-grupa-pabeigusi-kraslavas-pils-parka-stadiona-parbuvi/

Nr.4.  https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/skolu-iekstelpu-kvalitatei-ir-liela-nozime/

Nr.5.  https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/top-pirma-jauna-skolenu-dienesta-viesnica-kraslava

Nr.6.  https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kraslavas-novada-pasvaldiba-turpina-istenot-projektu-nr8120-17-i-035-kraslavas-novada-izglitibas-iestazu-infrastrukturas-sakartosana-un-macibu-vides-uzlabosana-kraslavas-valsts-gimnazija-un-kraslavas-pamatskola

Nr.7.  https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/ikt-tehnologijas-kraslavas-skolas

Īstenošanas laiks

08.2018.-12.2021.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums (85%)

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām (4.5 %)

Pašvaldības finansējums (10.5 %)

3 126 601,18 EUR

2 657 611 EUR

140 697,05 EUR

328 293,13 EUR

Kontaktinformācija

Juta Bubina

29857557

juta.bubina(@)kraslava(.)lv