Projekta numurs, nosaukums, apakšprogramma

Nr.9.3.1.1/18/I/021 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā

9.3.1.1 Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. Kārta

Labklājības ministrija/ CFLA

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķi ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē, pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai sabiedrībā.

Projekta apraksts

Projekta galvenās darbības ir jauna ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī daudzveidīgāku pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu vecākiem vai aizbildņiem, kā arī pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Šim mērķim tiks izveidota atbilstoša sociālo pakalpojumu infrastruktūra Krāslavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, veicot pārbūves un vides pieejamības pielāgošanas darbus.

 

Rezultātā Krāslavā divos objektos tiks izveidoti un attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Pils ielā 5, Krāslavā, un ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Plāteru ielā 10, Krāslavā, grupu dzīvokļi pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem Rīgas ielā 159, Krāslavā, kā arī dienas aprūpes centrs pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā.

Īstenošanas laiks

36 mēneši, no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

816 203,00EUR,

tai skaitā ERAF finansējums sastāda 536 570,64 EUR,

valsts budžeta dotācija 27 082,58EUR,

pašvaldības līdzfinansējums 214 310,36 EUR,

valsts budžeta finansējums 38 239,42 EUR.

Kontaktinformācija

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

Tālrunis: 656 20032, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv

Par informācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns ar aktuālākajiem grozījumiem:

https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/izstradatie-dokumenti/#.YQzueYgzaUk

 

Projekta publicitāte:

Nr.1. Krāslavas novada dome uzsāk deinstitucionalizācijas plāna pasākumu īstenošanu

Nr.2. Krāslavā tiek īstenots projekts ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai

Nr.3 Projekts ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai

Nr.4 Deinstitucionalizācijas projektā plānotas papildu aktivitātes

Nr.5 Projekts deinstitucionalizācijas pakalpojuma infrastruktūras attīstībai ģimenes videi pietuvinātu pakalpojuma izveide Krāslavas novadā

Nr.6 Deinstitucionalizācijas projektā saskaņotas papildu aktivitātes

Nr.7 Pašvaldība turpinās ieviest deinstitucionalizācijas projekta aktivitātes

Nr.8 Krāslavā būs ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Nr.9 Satiksmes organizācijas izmaiņas Grāfu Plāteru ielā Krāslavā

Nr.10 Krāslavā būs sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem