Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

Ražošanas zonas izveide Indras un Latgales ielās Krāslavā, II kārta

Nr. 5.6.2.0/19/I/013

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (www.cfla.gov.lv)

Fonda nosaukums: Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

Specifiskā atbalsta mērķis: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta sadarbības partneris

SIA “Krāslavas nami”

Projekta mērķis

Īstenot Krāslavas pilsētas Indras un Latgales ielu ražošanas zonas revitalizācijas 2. kārtu, reģenerējot teritoriju atbilstoši Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta apraksts

Plānotās projekta aktivitātes:

  1. Indras ielas ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā, II kārta:
 
  • 3 jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku (katra ~682 m2) būvniecība ar konteinera tipa apkures katlu katrai;
  • Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība;
  • Jauna asfaltēta ielas posma būvniecība ar stāvlaukumu un inženiertīkliem.
 
  1. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana; 
  2. Projekta publicitāte.

 

Rezultatīvie rādītāji

Krāslavas novada domes rezultāti:

  • Revitalizēta degradētā teritorija 0,93 ha;
  • Radītas 28 jaunas darbavietas;
  • Piesaistītas privātās investīcijas 600 000 eiro apmērā.

 

Īstenošanas laiks

19.12.2017. – 03.10.2021.

Kopējās projekta apstiprinātās izmaksas

Sadalījumā pa finansēšanas avotiem:

Investīcijas, t.sk. PVN: 1 897 101,18 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 1 437 155,20 EUR

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 76 084,69 EUR

Pašvaldības finansējums: 177 530,94 EUR

Privātās attiecināmās izmaksas: 201 587,67 EUR

Privātās neattiecināmās izmaksas: 4 742,68 EUR

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja:

Aina Dzalbe

Tālr. 65620286, e-pasts aina.dzalbe@kraslava.lv

 

Pašvaldības atbildīgais būvdarbu pārzinis:

Vladimirs Bluss

Tālr. 65620031

E-pasts: vladimirs.bluss(@)kraslava(.)lv vai celi(@)kraslava(.)lv

Publicitāte par projektu: