Projekta numurs, nosaukums, apakšprogramma

Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus

Projekta iesniedzējs

Daugavpils pilsētas dome (vadošais partneris)

Projekta partneri

Aglonas bazilikas draudze

Daugavpils novada dome

Krāslavas novada dome

Ludzas novada pašvaldība

Preiļu novada dome

Projekta mērķis

Saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Projekta apraksts

 
  • Projekta rezultātā tiks īstenota kultūras mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēkas – restaurācijas 1. kārta (vismaz atjaunots jumts, pielāgots Rietumu korpuss muzeja funkcijām), kas atrodas plašākā kultūras mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa – teritorijā un izveidots Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzejs „Inženieru arsenāls”. Inženierarsenāla ēkas restaurācija veicinās Daugavpils cietokšņa apmeklētāju kopējā skaita tālāku palielināšanos.
  • Projekta ietvaros ir plānots atvērt apmeklētājiem vienu no Aglonas Bazilikas zvanu torņiem un ierīkot tur skatu platformu no kurienes tūristi varētu aplūkot Aglonu, tās apkārtni un Natura 2000 dabas teritorijas dabas parku “Cirīša ezers”, kā arī ielikt 87 jaunus logus bazilikas ēkā.
  • Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķu sādžā plānota vecticībnieku kultūras mantojuma centra un radošo darbnīcu izveide; ekspozīcijas kompleksa “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs” ierīkošana restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2”; Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana.
  • Projekta darbības ietvaros Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā (bijušajos staļļos) tiks veikti rekonstrukcijas darbi, pēc kuru pabeigšanas atjaunotajās telpās tiks izveidota pastāvīgā ekspozīcija “Pi vīna golda”; izveidots daudznacionāla kulinārā mantojuma degustāciju piedāvājums apmeklētāju grupām, kā arī ierīkota gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba. 
  • Projekta ietvaros tiks nodrošināta Ludzas pilsdrupas saglabāšana un atjaunošana, izveidojot pils kompleksu par vērtīgu, atraktīvu un interesantu tūrisma galamērķi. Darbības ietvaros ir plānots veikt pilsdrupu arheoloģiskā un ģeotehniskā izpēti, pilsdrupu konservāciju, objekta labiekārtošanas darbus, gājēju tilta izbūvi, skatu platformas ar kāpnēm izbūvi, tematiskas ekskursijas–priekšnesuma gida pavadībā izveidi.
  • Projekta ietvaros ir plānota Preiļu muižas – Borhu dzimtas rezidences saglabāšana tūristu piesaistes izveidei un tūrisma pakalpojumu dažādošanai pilsētā. Tas sevī ietvers ēkas vizuālā tēla atjaunošanu un pieejamības veicināšanu, pielāgojot to tūrisma funkcijām. Projekta ietvaros paredzēta Preiļu pils ēkas pārbūve veicot ēkas 2. kārtas būvdarbus saskaņā ar izstrādātu būvprojektu. Darbi iekļaus pils ēkas logu un durvju izveidi un ielikšanu, ēkas jumta un sienu siltināšanu.
 

Īstenošanas laiks

48 mēneši: 2018. gada marts – 2022. gada marts

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Projekta kopējais budžets, t.sk.

ERAF finansējums, ņemot vērā snieguma rezervi

Nacionālais finansējums

Cits publiskais finansējums (snieguma rezerve)

Privātās attiecināmās izmaksas

 

Krāslavas novada domes attiecināmās izmaksas

5 882 352,94 EUR

 

4 695 000,00 EUR

 

829 411,76 EUR

286 700 EUR

71 241,18 EUR

 

500 000,00 EUR

Kontaktinformācija

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

Tālrunis: 656 20032, 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv

 

Projekta vadītājs Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 76067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

Par informācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Kopējā objektu attīstības stratēģija

Krāslavas pils kompleksa attīstības stratēģija

 

Projekta publicitāte:

Nr.1. http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/News/planots-verienigs-es-projekts-kraslavas-pils-stallu-attistibai/

Nr.2. http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/News/uzsakts-verienigs-es-projekts-kraslavas-pils-stallu-attistibai/

Nr.3. http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/News/ar-es-lidzfinansejumu-spodrinas-latgales-kulturas-mantojumu/

Nr.4. http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/pabeigti-verienigi-buvdarbi-kraslavas-pils-stallu-attistibai/

Nr.5. https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/top-kraslavas-pils-stallu-saturiskais-piepildijums/

Nr.6. https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kraslavas-pils-stallos-atklata-jauna-ekspozicija-pi-vina-golda/

Nr.7 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kraslavas-pils-stallos-tiks-iepazita-ebreju-kultura/?fbclid=IwAR15rIDIhu4IQlfEIoRl8f-p3J5OyuIdkKBdyj-C-NBhoDEEsu8e-jMsa-k

Nr.8. https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kraslavas-pils-stallos-planota-gleznotaja-valentina-zlidna-pieminas-istaba/

Nr.9. https://www.kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kraslavas-pils-stallos-top-gleznotaja-valentina-zlidna-pieminas-istaba

Nr.10. https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/tiek-veidota-gleznotaja-valentina-zlidna-pieminas-istaba

Nr.11. https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/tiks-atklata-gleznotaja-valentina-zlidna-pieminas-istaba

Nr.12. https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/atklata-gleznotaja-valentina-zlidna-pieminas-istaba

Nr.13 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/telnieces-vandas-zevaldes-atklatais-krajums

Nr.14 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/preilu-parka-latgales-pasvaldibu-kopprojekta-ietvaros-tapusi-dizkoku-taka

Nr.15 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/daugavas-ielejas-apsleptie-dargumi-daugavpils-novada-slutisku-sadza-markovas-pilskalns-un-atputas-vieta-latgales-seta

Nr.16 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kraslavas-vestures-un-makslas-muzejs-sanemis-latvijas-muzeju-biedribas-gada-balvu

Nr.17 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/turpinas-kraslavas-pils-stallu-attistiba

Nr.18 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/projekta-riteiropas-vertibas-2020-gada-aktualitates

Nr.19 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kraslavas-vestures-un-makslas-muzeja-aktualitates

Nr. 20 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/kulturas-ministrijas-akcija-atrasta-latvija-ieklauts-ari-kraslavas-pils-komplekss

Nr. 21 https://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/atverto-durvju-dienas-jaunaja-kraslavas-amatniecibas-centra