Projekta numurs, nosaukums, apakšprogramma

 

Nr. 9.2.2.1/15/I/005 Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”

Labklājības ministrija/ CFLA

Projekta iesniedzējs

 

Latgales plānošanas reģions
Projekta partneri

19 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”ar trīs filiālēm.

1. Daugavpils pilsētas dome;
2. Rēzeknes pilsētas dome;
3. Aglonas novada pašvaldība;
4. Baltinavas novada pašvaldība;
5. Balvu novada pašvaldība;
6. Dagdas novada pašvaldība;
7. Daugavpils novada pašvaldība;
8. Ilūkstes novada pašvaldība;
9. Kārsavas novada pašvaldība;
10. Krāslavas novada pašvaldība;
11. Ludzas novada pašvaldība;
12. Preiļu novada pašvaldība;
13. Rēzeknes novada pašvaldība;
14. Riebiņu novada pašvaldība;
15. Rugāju novada pašvaldība;
16. Vārkavas novada pašvaldība;
17. Viļakas novada pašvaldība;
18. Viļānu novada pašvaldība;

19. Zilupes novada pašvaldība;
20. Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” ( filiāles “Kalkūni”, “Kalupe” un “Krastiņi”)

 

Projekta mērķis

Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

 

Projekta aprakstsLai nodrošinātu visu mērķa grupu problēmu risinājumu projekta laikā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta un deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, nosakot attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē. Tiks izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu aprūpes institūcijām, nosakot darbības pakalpojuma tuvināšanai ģimeniskai videi, un valsts sociālās aprūpes centram, paredzot cilvēkresursu un infrastruktūras tālāku izmantošanu. Personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas uzturas VSAC, tiks nodrošināti sagatavošanas pasākumi pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Ar sadarbības partneriem tiks uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar GRT un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Notiks speciālistu apmācības par klientu sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā (VSAC speciālisti, „sociālie mentori”), slēdzamo institūciju speciālistiem, lai pārkvalificētos sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanai, bērnu ilgstošas aprūpes institūciju speciālistiem jaunu aprūpes veidu un darba metožu apguvei, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi attieksmes maiņai un stereotipu likvidēšanai. 

Īstenošanas laiks

No 2015.gada 1. decembra līdz 2023.gada 31.decembrim

 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 7 596 069,00 EUR, no tiem 6 456 658,53 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Kontaktinformācija

Latgales plānošanas reģiona Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, Tālr: 65440862; e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv 

Publikācijas

Latgalē aizvadīta pirmā šī gada integrējoša diennakts nometne bērniem ”Piedzīvojumu vasara”

Latgalē noslēdzās otrā integrējoša diennakts nometne bērniem ”Piedzīvojumu vasara”

Aktuālā informācija par projektu ir pieejama: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/#.YMhtYPkzZPY

Par informācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.