Projekta nosaukums

 

Eiropas Sociālā fonda projekts “PROTI un DARI”

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, aroda apguvē, iniciatīvas “Jauniešu garantija” pasākumos, nevalstisko organizāciju darbībā

 

Projekta apraksts

Mērķa grupas jauniešu uzrunāšanas un informēšanas pasākumi, profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde, kas sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, aroda apguvē, NVA  īstenotajos pasākumos. Stratēģisko partneru iesaistīšana projektā

 

Īstenošanas laiks

2017.gada janvāris – 2020.gada decembris

 

Kopējais projekta finansējums

83 487.89 EUR

Kontaktinformācija

Inta Murāne

Krāslavas novada dome

tel. 29278741, inta.murane(@)kraslava(.)lv