BELLA CULTURE

Projekta nosaukums un numurs

ENI-LLB-1-016,Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

BELLA CULTURE

Programmas nosaukums

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Īstenošanas laiks

24.04.2019 – 23.10.2021 (30 mēneši)

Projekta mērķis

Veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu, tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot reģionu ekonomisko attīstību.

Projekta īss apraksts

Kulinārā mantojuma jomas uzņēmēji, amatnieki un tūrisma speciālisti projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību semināri un braucieni uz projekta partneru teritorijām, 4 kultūrvēstures festivāli, izdotas 3 nacionālo ēdienu recepšu brošūras un kopīgs izdevums kulinārā mantojuma un amatniecības tūrisma popularizēšanai.
Projekts paredz izveidot Amatniecības centru, renovējot grāfu Plāteru pils kompleksa ēku Krāslavā; 2 Kulinārā mantojuma centrus Anīkščos un Kupišķos, iegādājoties profesionālu aprīkojumu tematisko darbnīcu organizēšanai.

Projekta budžets

 

Kopējās projekta izmaksas  792 657,69 EUR
ES atbalsts (90%) - 713 391,92 EUR
 

Krāslavas novada domes projekta izmaksas 379 733,99 EUR
ES atbalsts (90%) – 341 760,59 EUR
Novada domes līdzfinansējums (5%) - 18 986,71 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%) - 18 986,70 EUR

  

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja Laila Vilmane
Mob. +371 26529150
e-pasts: laila.vilmane@kraslava.lv    

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

EuropeAid: https://ec.europa.eu/europeaid

 

PUBLIKĀCIJAS:

Uzlabos tūrisma vidi Latgalē – Krāslavā tiks veidots jauns Amatniecības centrs

Izdota “Latgales pavārgrāmata”                   LATGALES PAVĀRGRĀMATA (e-versija)

Iepazīsti Bella mantojumu un kultūru          Brošūra “Iepazīsti Bella mantojumu un kultūru” (e-versija)

                                                                     Brochura “Get to Know the Heritage and Culture of BELLA” (e-version) 

                                                                     Брошюра «Познай БЕЛЛА наследие и культуру» (э-версия) 

Darbu uzsācis Krāslavas Amatniecības centrs

Atvērto durvju dienas jaunajā Krāslavas Amatniecības centrā

Uzlabo zināšanas tradicionālo amatniecības prasmju pielāgošanā mūsdienām

Latgales spēks tradīcijās – kulinārais mantojums un seno amatu prasmes

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union