ENJOY BEING TOGETHER

Projekta nosaukums un numurs

ENI-LLB-1-017

Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

ENJOY BEING TOGETHER

 

Programmas nosaukums un mērķis

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam.

Tās stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Īstenošanas laiks

09.04.2020. – 08.08.2022. (28 mēneši)

Projekta mērķis

Projekts ir vērsts uz sociālās sfēras attīstību pierobežas reģionos (Krāslavā, LV, un Polockā, BY), iesaistot sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas sabiedriskajās norisēs (piedaloties konkursos, festivālos un meistarklasēs), tādējādi pievēršot uzmanību viņu problēmām, vajadzībām un mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem, kuri saskaras ar noteiktiem izaicinājumiem.

Projekta īss apraksts

Projekta ietvaros:

  1. tiks veicināta mazāk aizsargātu grupu sociālā integrācija un aktivizēšana, organizējot kopīgus pasākumus;
  2. notiks pieredzes apmaiņa, t.sk.kopīgas meistarklases,  pieredzes apmaiņu braucieni, kas  sekmēs Krāslavas un Polockas sociālās aprūpes sektora speciālistu pieredzi un attīstību;
  3. Krāslavā un Polockā tiks izveidoti Multi - sensorie centri,  kas būs nopietns ieguldījums sociālās palīdzības sistēmas attīstībā.
 

Projekta budžets

Kopējās projekta izmaksas  166 808,98 EUR
ES atbalsts (90%) - 150 128,08 EUR
 

Krāslavas novada domes projekta izmaksas 120 335,03 EUR
ES atbalsts (90%) – 108 301,53 EUR
Novada domes līdzfinansējums (5%) – 6 016,75 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%) - 6 016,75 EUR

 

Projekta partneri

Krāslavas novada dome (Vadošais partneris)

Polockas rajona izpildkomitejas Izglītības departaments 

Kontaktinformācija

 

Projekta vadītāja Edīte Lukša

Mob. +371 26811993

e-pasts: edite.luksa@kraslava.lv

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība

 

Publicitāte par projektu:

(tiks pievienoti linki laika gaitā)

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union