Projekta nosaukums

 

INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts "Darba tirgus bez robežām"/“MOBILITY” Nr. LLI - 183

Projekta īstenotāji

 

Vadošais partneris: Krāslavas novada dome

Projekti partneri LV:

Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola).

Projekti partneri LT:

Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.

Projekta mērķis

Stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Projekta apraksts

Projekta uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai.

Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu studenti un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot mobilitāti.

Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās starp-sektorālās tēmās, savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t.i., (1) autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu, (2) tekstila un grafiskais dizains, (3) ainavu arhitektūra un agro tūrisms, un (4) lauksaimniecība un tehnoloģijas.

Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai 8 projektā iesaistītajās skolās, kā arī iesaistīt 150 personas kopīgās pārrobežu nodarbinātību veicinošās aktivitātēs un apmācībās.

Īstenošanas laiks

2017.gada 7.maijs – 2019.gada 6.maijs

 

Kopējais projekta finansējums

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas
ERAF finansējums 85%
Krāslavas novada domes kopējās
projekta attiecināmās izmaksas
ERAF finansējums 85%
Valsts līdzfinansējums 5%
Pašvaldības līdzfinansējums 10%

903 891,96 EUR
768 308,13 EUR

164 133,88 EUR
139 513,79 EUR
8206,70 EUR
16413,39 EUR

Kontaktinformācija

Ilze Stabulniece

Krāslavas novada dome

tel. 29472638, ilze(@)kraslava(.)lv

 

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu