Paternieki - Grigorovshchina

Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana

Projekta nosaukums un numurs

ENI-LLB-0-251 „Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana”

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

Paternieki - Grigorovshchina

Programmas nosaukums un mērķis

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam.

Tās stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Īstenošanas laiks

24.05.2019. - 23.11.2021.

Projekta mērķis

Uzlabot transporta pamata infrastruktūru robežšķēršošanas vietā (RŠV) “Pāternieki” un RŠV “Grigorovščina”, lai samazinātu robežšķērsošanas laiku, rindas uz valsts autoceļa A6 un RŠV caurlaides spēju.

Iekļaujot vienotas satiksmes brauktuves izbūvi un satiksmes drošībai atbilstošus transporta un gājēju satiksmes risinājumus visā posmā, nodrošināt videi draudzīgas un ērtas transporta sistēmas sastāvdaļas izveidi, ņemot vērā RŠV attīstības priekšnosacījumus vietējā un starptautiskajā līmenī.

Projekta īss apraksts

Projekta plānotās aktivitātēs un rezultāti:

1. Ceļa posma “Pāternieki-Baltkrievijas robeža” rekonstrukcija:

  • 3 joslu būvniecība (102m, 2430 m2);
  • žogu ierīkošana, lai sadalītu importa un eksporta joslas un iežogotu teritoriju;
  • transporta organizācijas uzlabošana;
  • 2 gājēju/velo celiņu būvniecība (265m, 860m2).

2. Ceļa posma “Grigorovščina–Latvijas robeža” rekonstrukcija

  • 3 joslu būvniecība (4265m2)
  • 2 gājēju celiņu būvniecība (600 m2)
  • asfaltbetona nomaiņa uz dzelzsbetona segumu vietās, kur vērojama maksimālā virsmas slodze, pārbaudes zonu paviljonu kontrolposteņos, kā arī vietās, kur transportlīdzekļiem nepieciešams veikt asus pagriezienus (6025 m2).

3. Iežogotas, modernas autostāvvietas un piebraucamo ceļu būvniecība pirms RŠV “Pāternieki” (Krāslavas novada domes aktivitāte)

  • Autostāvvieta 117 smagajām automašīnām (15 200 m2), 26 vieglajām automašīnām  (1600 m2), 3 autobusiem (472 m2), kā arī savienojošā gājēju celiņa līdz Pāternieku RŠV 107 m2 uzgaidāmo telpu/ WC modulis (288 m2);
  • izbūvētas nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas;
  • asfalta seguma klājums piebraucamajiem ceļiem (aptuveni 5000 m2 platībā), kā arī bruģa klājums un apgaismojums.
 

Projekta budžets

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 3 930 000 EUR
ES atbalsts (90%) – 3 530 000 EUR
 

Krāslavas novada domes attiecināmās projekta izmaksas 2 345 190 EUR

ES atbalsts (90%) – 2 110 671,00 EUR

Novada domes līdzfinansējums (5%) - 117259,50 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%) - 117259,50 EUR

Projekta partneri

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (Vadošais partneris) 

Krāslavas novada dome

Baltkrievijas valsts muitas komiteja (Baltkrievija)

Vitebskas muita (Baltkrievija)

Kontaktinformācija

Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

Mob. +371 29185871
e-pasts:  inara.dzalbe@kraslava.lv

Projekta koordinators Andris Rukmans
Tālr. +371 656 20284
e-pasts: andris.rukmans@kraslava.lv