Projekta nosaukums

 

INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas – Lietuvas programmas projekts Nr. LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija", “Trans-form”

Projekta īstenotāji

 

Vadošais partneris: Biedrība Eiroreģions “Ezeru Zeme”

Projekta partneri Latvijā:

Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”

Rēzeknes novada pašvaldība

Daugavpils pilsētas dome

Krāslavas novada dome

 

Projekta partneri Lietuvā:

Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija

Visaginas pašvaldības administrācija

Projekta mērķis

Revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām

Projekta apraksts

Teritoriju plānotāji no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Paņevežiem un Visaginas projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību braucieni uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un Nīderlandē), izstrādāta metodiskās rokasgrāmatas plānotājiem, tiks izstrādātas četras attīstības koncepcijas un rīcības plāni pilotteritoriju revitalizācijai.

Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides piesārņojumu - pavisam kopā attīrot un sakārtojot 5,53 ha zemes četru partneru teritorijās - Lūznavā (Rēzeknes novads), Daugavpils cietoksnī, Krāslavā (1,6 ha) un Paņevežu Skaistkalnis parkā.

Krāslavā paredzēts sakārtot bijušo attīrīšanas iekārtu teritoriju Kalna ielā 1a platībā,  veicot būvju demontāžu un  teritorijas labiekārtošanu – attīrīšanu no krūmiem, notekgrāvja padziļināšanu, caurtekas nomaiņu piebraucamajam ceļam, kā arī teritorijas apzaļumošanu.

Atvērt šeit: Rokasgrāmata „No deģenerācijas uz reģenerāciju” 

Īstenošanas laiks

2018. gada  aprīlis – 2020. gada aprīlis  

Projekta finansējums

Kopējās projekta izmaksas

Projekta finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda

Krāslavas novada domes projekta izmaksas

Krāslavas novada domes projekta  finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda

Valsts līdzfinansējums

Pašvaldības līdzfinansējums

520 348,92 euro

442 296,58 euro

38 514,25 euro 

32 737.11 euro

1 925,71 euro

3 851, 43 euro

Kontaktinformācija

Projekta koordinatore Krāslavas novada domē

Aina Dzalbe, +371 65620286

aina.dzalbe@kraslava.lv

Skolas 7, Krāslava

Publikācijas

JAUNS PROJEKTS DEGRADĒTU TERITORIJU ATDZIMŠANAI – ARĪ KRĀSLAVĀ

VECO ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU TERITORIJA IR SAKĀRTOTA

23.11.2018. http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pec-pieredzes-uz-pragu.html

07.12.2018. Krāslavas novada domes informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” Nr. 19(323)

28.11.2018. publicitāte facebook.com par apmācību cikla "Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē"

29.11.2018. publicitāte facebook.com par apmācību cikla "Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē"

30.11.2018. publicitāte facebook.com par apmācību cikla "Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē"

Krāslavā notika projekta darba grupas sanāksme

26.02.2019. publicitāte facebook.com par mācību vizīti pie projekta partneriem Paņevežas pašvaldībā

27.02.2019. publicitāte facebook.com par mācību vizīti pie projekta Visaginas pašvaldībā

21.03.2019. Mācību vizīte par degradēto teritoriju atjaunošanu

20.03.2019. publicitāte facebook.com par projekta partneru mācību vizīti Krāslavā

03.04.2019. Par degradēto teritoriju atjaunošanu

12.04.2019. Krāslavas novada domes informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” Nr. 7(331)

20.03.2019.  publicitāte facebook.com (Krāslavas novada dome) par projekta noslēguma konferenci Daugavpilī  

20.02.2020. publicitāte facebook.com par projektu noslēguma konferenci Daugavpilī 

27.03.2020. www.kraslava.lv Rokasgrāmata par degradēto teritoriju atjaunošanu  

30.03.2020. www.kraslavasvestis.lv  Rokasgrāmata par degradēto teritoriju atjaunošanu  

YouTube Krāslavas novada domes profilā, projekta Nr. LLI-386 Trans-form ietvaros izstrādāts video 

08.04.2020. www.kraslavasvestis.lv  projekta Nr. LLI-386 Trans-form ietvaros izstrādāts video  

09.04.2020. Krāslavas novada domes informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” Nr. 07(351), 7.lpp.

 

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu