Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

“Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takā”

Nr. 1-08/181/2016

Atbalsta institūcija: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Fonda nosaukums: Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF), valsts budžeta programma “Vides aizsardzības fonds”.

Aktivitāte: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana.

Fonda mērķis: veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis ir veicināt dabas parka “Daugavas loki”, sevišķi Adamovas dabas takas, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī informēt vietējos iedzīvotājus un tūristus par aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un dabas parka “Daugavas loki” nozīmību vietējā un Eiropas Savienības līmenī.

Tiešais mērķis ir īstenot Adamovas dabas takas dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, dabas daudzveidības saglabāšanai, kas noteikti dabas parka “Daugavas loki” dabas aizsardzības plānā 2010. - 2022. gadam, izdot informatīvo materiālu par Krāslavas novadā esošajām ĪADT, kā arī noorganizēt kursus par ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējām ĪADT.

Projekta apraksts

1. Labiekārtota Adamovas dabas taka – atjaunota dabas takas infrastruktūra:

• 1 gab. virziena norādes zīme;

• 47 m jeb 10 gab. koka tiltiņi ar margām vienā pusē;

• 1 gab. koka lapene;

• 1 gab. koka šūpoles;

• 43 m kāpnes no dēļiem;

• 125 m pastaigu laipas.

2. Izstrādāts informatīvais materiāls par ĪADT Krāslavas novadā – informatīvā grāmatzīme bērniem, skolēniem latviešu valodā (izmērs 5 cm x 26 cm, vienā malā lineāla atzīmes, otrā reizināšanas tabula) ar Krāslavas novada teritorijā esošo ĪADT nosaukumiem un fotogrāfijām – 500 gab.

3. 16 stundu kursi “Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.”. Kursu programmu vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektors. Kursos piedalījās 20 cilvēki (tūrisma jomas pārstāvji, TIC darbinieki, pašvaldības darbinieki, gidi, viesu māju pārstāvji un darbinieki u.c. ieinteresētās personas).

Īstenošanas laiks

01.07.2016. – 10.11.2016.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

LVAF finansējums (85 %)

Pašvaldības finansējums (15 %)

13 880,61 EUR

11 789,00 EUR

2 091,61 EUR

Kontaktinformācija

Aina Dzalbe

Tālr. 656 20286

E-pasts aina.dzalbe(@)kraslava(.)lv

Publicitāte par projektu: