Projekta numurs, nosaukums

“Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā” Nr. 1-08/29/2018

Aktivitāte: Publisko ūdeņu pārvaldība

Atbalsta institūcija: Latvijas vides aizsardzības fonds

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Īstermiņa:

  • Dubnas upes posma Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no Ārdavas ezera līdz Lejas ezeram attīrīšana un atpūtas vietas ierīkošana pie Cārmaņa ezera.

Ilgtermiņa:

  • Veicināt publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošanu, atpūtas vietu izveidi un rekreācijas objektu attīstību publisko ūdeņu tuvumā, kā arī saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras;
  • Nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, aizsargājot un apsaimniekojot dabiskās dzīvotnes, savvaļas floru un faunu atblīstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Laivošanas maršruta Sīvers – Višķi attīstība, tūristu piesaistei Krāslavas novadā.
 

Projekta apraksts

1. Dubnas upes posma kompleksie attīrīšanas darbi - upē iekritušo koku izvākšana; bebru aizsprostu un graustu sanesumu likvidēšana; bīstamo un nokaltušo koku izvākšana; baltalkšņa apaugumu likvidēšana; niedru pļaušana, savākšana.

2. Atpūtas vietas izveide un krasta labiekārtošana pie Cārmaņa ezera - niedru pļaušana gar krastu, savākšana un izvešana; baltalkšņa apauguma likvidēšana, koku retināšana; automašīnu stāvlaukuma izveidošana; laivu piestātnes, lapenes, soliņu, koka tualetes (ar cieto pamatni), atkritumu tvertņu ierīkošana.

Īstenošanas laiks

05.2018. – 11.2018.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas – 15 715.00 EUR

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 11 590.00 EUR

Krāslavas novada domes finansējums – 4 125.00 EUR

Kontaktinformācija

Andris Rukmans, rukmans(at)kraslava.lv, 656 20284