Apkopoti rezultāti iedzīvotāju viedokļa aptaujai par dabas parku „Daugavas loki”

Baltijas Koleopteroloģijas biedrība, izstrādājot dabas parka „Daugavas loki” vispārējo rīcības plānu, veica aptauju par dabas parka „Daugavas loki” statusa maiņu uz nacionālo parku un tā robežu paplašināšanu

līdz aizsargājamās ainavu apvidus „Augšdaugava” robežām.

Anketēšana veikta no 24.janvāra līdz 07.februārim, aptauju varēja aizpildīt elektroniski vai iesniegt papīra formātā; papīra formātā tās tika izplatītas visā aizsargājamā ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā.

Kopumā iedzīvotāju atsaucība ir bijusi ļoti liela – apkopotas 1099 anketas papīra formātā, 221 aizpildītās anketas Internetā, 28 saņemtās e-pastā.

Kopējie rezultāti Krāslavas un Daugavpils novados  - vai piekrītat jauna nacionālā parka dibināšanai ir 51% „jā” un 49% „nē”.

Jāpiezīmē, ka viedoklis radikāli atšķiras abos novados – Daugavpils novadā vidēji tikai 10% ir pret nacionālā dabas parka izveidi, savukārt Krāslavas novadā tikai ~10% ir par.

Striktu nē galvenokārt ir teikuši tie, kam ir dzīves vieta vai īpašumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā, savukārt atbalstu nacionālā parka izveidei vairāk ir izteikuši tie, kam rūp dabas aizsardzība un dabas teritoriju apceļošana, kā arī iedzīvotāji, kas dzīvo Daugavpils pilsētā un citur Daugavpils novadā (ne „Augšdaugavas” teritorijā).

Aptauja ir veikta individuālā projekta LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”ietvaros, lai noskaidrotu kopējo iedzīvotāju viedokli; vēl projekta ietvaros tiek izstrādāts rīcības plāns tūrisma attīstībai.

Citas darbības nacionālā parka izveides virzībai projekta ietvaros nav plānotas, tam būtu nepieciešamas daudz sarežģītākas publiskās apspriešanas procedūras.
Ar aptaujas rezultātu apkopojumu var iepazīties šeit:

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook