Apspriede ar Kaplavas pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Krāslavas novada dome 2019. gada 12. augustā, Kaplavas pagastā organizēja apspriedi ar pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem par Kaplavas pagasta pašvaldības grants ceļu infrastruktūras un to posmu atjaunošanu.
Sanāksmes laikā tiks prezentēts lauku ceļa “Grantiņi2 - Matulišķi” posms Kaplavas pagastā, kura attīstībai tiek plānots novirzīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu pēc noteiktajiem ceļu atlases kritērijiem. Īpaši uz apspriedi tika aicināti lauksaimnieki un uzņēmēji, kuriem šis ceļš ir aktuāls uzņēmējdarbības attīstībai. Klātesošie varēja izteikt viedokļus par ceļa stāvokli, nepieciešamo nobrauktuvju un caurteku ierīkošanu.
Kopējais visam Kaplavas pagastam pieejamais ELFLA finansējums pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir 180 000 eiro. Ceļa “Grantiņi2 – Matulišķi” posma pārbūvi paredzēts veikts 2020. gadā.
Krāslavas novada dome kopš 2015. gada katrā novada pagastā īstenoja projektus pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, lai investētu ELFLA un pašvaldības finansējumu, un veiktu pašvaldības grants ceļu pārbūvi ar mērķi atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, kā arī veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 


Aina Dzalbe
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook