Apspriests Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats

3. septembrī noslēdzās sešas nedēļas ilgusī Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2023. gadam un Vides pārskata projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Vasaras vidū visā novada teritorijā noritēja sabiedriskās apspriešanas sanāksmes,  pulcējot gandrīz pusotru simtu iedzīvotāju, uzņēmēju un ekspertu, kā rezultātā domē saņemti vairāki rakstiski ierosinājumi. Aktīvāk par citiem pagastiem sabiedrības intereses pārstāvēja Kalniešu, Izvaltas un Ūdrīšu iedzīvotāji, zemākā aktivitāte  novērota Krāslavā.

Paralēli sabiedriskās apspriešanas pasākumiem, par teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu saņemti atzinumi no institūcijām.

2012. gada 27. septembra Krāslavas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 2.§) pilnveidot Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2037. gadam pirmo redakciju un Vides pārskata projektu atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedrības apspriešanas rezultātiem un sagatavot dokumenta galīgo redakciju.

Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros, sadarbojoties Krāslavas novada domei un SIA „Reģionālie projekti”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook